Rasmus Pedersen Skriver

DatoStedKilde
Født :1778Søndergaard, Tørslev, Estruplund sogn, Randers amtKirkebogen (1)
Døbt :22 Feb 1778Estruplund kirkeKirkebogen (1)
Død :04 Dec 1845Søndergaard, Tørslev, Estruplund sognKirkebogen (1)
Begravet :12 Dec 1845Estruplund kirkegårdKirkebogen (1)

Alder : 67
Stilling : Selvejerbonde i Søndergaard, Tørslev, Estruplund sogn.

Noter : Estruplund kirkebog:
Sexagesima 1778 (22. februar 1778) - Peder Jensen Skriver af Tørslev en søn i kirke kaldet Rasmus.
Frembåret af jomfru Anne Tørslef fra Estuplund. Efterfulgt af Christen Snedkers hustru.
Faddere:
Rasmus Christensen af Store Sjørup
Søren Madsen af Store Sjørup
Jacob Rasmussen Smed af Store Sjørup.

Folketællingen 1787, Randers amt, Rougsø herred, Estruplund sogn, Tørslev, En gård, 1.
Navn Alder Civilstand Stilling i husstanden
Peder Jensen 60 Gift Husbond, bonde og gårdbeboer
Anne Marie Rasmusdatter 35 Gift Madmoder
Rasmus Pedersen 9 Ugift Søn
Kirsten Marie Pedersdatter 4 Ugift Datter
Anders Nielsen 36 Gift Tjenestefolk, afskediget soldat
Ole Rasmussen 29 Ugift Tjenestefolk, soldat
Jens Jensen 19 Ugift Tjenestefolk
Maren Sørensdatter 25 Ugift Tjenestefolk


Folketællingen 1801, Randers amt, Rougsø herred, Estruplund sogn, Tørslev, En gård, 13.
Navn Alder Civilstand Stilling i husstanden
Anne Marie Rasmusdatter 59 Enke Madmoder, selvejer og gårdbeboer
Rasmus Pedersen 28 Ugift Søn
Kirsten Marie Pedersdatter 16 Ugift Datter
Ole Nielsen 19 Ugift Tjenestefolk
Birthe Marie Eriksdatter 50 Ugift Tjenestefolk

Rasmus Pedersen Skriver overtog 1803 ved et arveskøde moderens gård i Tørslev, Estruplund sogn, der stod til hartkorn 8 Tdr. 4 Skpr.

1804 Rasmus Pedersen Skriver overtager moderens gård i Tørslev.
(Rougsø m.fl. Herreders Skøde og Panteprotokol 1800-1805)
Efter moderen, Anne Marie Rasmusdatter død den 1. april 1803, blev gården overtaget af sønnen Rasmus Pedersen Skriver.Moderen havde imidlertid ikke inden sin død fået tinglæst noget skøde til ham, hvorfor han den 20. marts 1804 mødte for stamhuset Estrups birketings ret, hvor han fremlagde et til ham fra hans moder udstedt arveskøde af 29. marts 1803, ifølge hvilket skøde hun have solgt og overdraget ham gården i Tørslev med den tilhørende jord på de vilkår, som fremgik af skødet.
"Men da samme ikke, formedelst hans modneres bekendte svaghed, der over 1 år før hendes død holdt hende til sengen, kunde af hende efter ovennævnte lovbuds forskrift personlig gentages til tinge", anmodede sønnen Rasmus nu retten om at få dette arveskøde ført til protokols, og samtidig fremstillede han de 2 vitterlighedsvidner, sognefoged Christen Reeb og Jens Boye af Ørsted, som havde været til stede, da arveskødet blev udstedt, og som havde underskrevet det, for at disse 2 overfor retten, tilligemed hans ugifte søsters formynder, Jacob Rasmussen, som også havde været til stede, kunne bekræfte rigtigheden af dette arveskøde, som havde følgende ordlyd:"Efter begæring var vi tvende underskrevne mødt ved Peder Jensen selvejers enke, Ane Marie Rasmusdatter i Tørslev i dag den 29. marts 1803, og da tilkendegav hver for os, at siden hun nu næsten i et år har været sengeliggende og ej har håbom at hun i nogen tid kunde blive så frisk at hun i egen person kunde tage til Tinget for der at afgive sin sidste vilje og bestemmelse om hvorledes hun vil det skal forholdes med delingen mellem hendes 2 børn, så ville hun desårsag endnu medens hun var ved sin sunde fornuft og forstand hermed for os tilkendegive hvorledes dermed skal forholdes, og dette skulle være således."

Nu følger den erklæring, som enken med lavværge og børnenes tilslutning have afgivet på skiftet efter hendes mand, og arveskødet fortsætter:"Denne skulle blive i sin fulde kraft således at sønnen Rasmus beholder gården med dens hartkorn 8 Tdr. 4 Skpr. samt dens besætning og ind og udbo med sagte eller indavlede sæd intet undtagen, når han, nemlig hende søn, Rasmus derimod endvidere lader sin søster få ud af gården når hun bliver givet en god ko, et godt bæst og en omskoet vogn med et par gode haver og agestole, en dragkiste, en mindre dragkiste, en anden kiste, et stort skab, 2 sølvbægre, 1u dusin tintallerkner,et stort tinfad, et mindre tinfad, 4 får, så også at hun udtager når hun vil den seng hende i dag er anvist og givet med klæder til sengen og endelig gøre hendes bryllup anstændig efter egnens skik. På disse vilkår erklærer enken Ane MarieRasmusdatter at gården samt for ommeddelte med alle sin ejendomme herligheder og rettigheder med øvrige besætning samt ind og udbo skulle være sønnen herved tilskødet solgt og overdragen til fri rådighed, som hans lovlige tilkøbte ejendom efter hendes død, dog at han besørger enken sin moder hæderlig jordet. Denne enkens forklaring som for hende er oplæst og efter hendes egne ord forfattede og afskreven er sket i vores overværelse nemlig, datterens formynder Jacob Rasmussen,Sønnen Rasmus Pedersen på egne vegne, og sognefogden Christen Reeb og Jens Boye af Ørsted til vitterlighed og kan vi tillige attestere, at enken var ved sin fuldkommen forstands brug og var vel fornøjet hermed, da det ord til andet for hende blev oplæst og derfor selv med påholden pen underskrevet det.
Tørslev den 29. marts 1803.

Retten kaldte nu de 2 fremstillede vitterlighedsvidner, Christen Reeb og Jens Boye, frem."Og ikke alene forelæst dem ord til andet det fremlagte arveskøde men endog fremviste dem til egen eftersyn og vedkendelse af underskrifterne bemeldte skøde, forelæst dem edens forklaring af lovbogen betydende dem edens vigtighed, og formanede til ikke at stadfæste eller undsige mere eller andet end hvad der var i overensstemmelse med sandheden; hvilket alt de lovede og blev derpå efter lovens måde i ed tagen og under denne deres ed forklarede, at det her i retten fremlagde og dem foreviste og forelæste arveskøde udstedt af selvejer Peder Jensens nu afdøde enke, Ane Marie Rasmusdatter i Tørslev under 29. marts 1803 er det samme som de til vitterlighed havde underskreven og som enken bemeldte tid blev underskreven med påholden af pennen som egenhændig underskrev af øvrige vedkommende, følgelig at de også vedkendte sig såvel rigtigheden af deres underskrift som skødets øvrige indhold og tilstod det ved sund fornufts og sans fri vilje og sans fri vilje og velberådende hu at være indgået samt af den umyndiges formynder i lige måde samtykket, da kunde ikke hellere andet end Rasmus Pedersens øvrige tilført protokollen angående hans moders lange sygeleje, før hendes død, og da ingen fordrede videre forklaring af denne blev de dimitterede."
Derpå kaldte retten den tilstedeværende formynder for Rasmus Pedersens ugifte søster frem, og den samme forestilling gentog sig, hvorefter skødet kunne endelig godkendes.

Søndergaard.
Estruplund sogn, Rougsø herred, Randers amt.
Matr. Nr. 8a m.fl. af Tørslev.
Hartkorn 8 Tdr.
Gårdens samlede areal er 128 Tdr. Land, deraf ager 102u, eng 2, mose 1, skov 7, græsningsareal 14, have og gårdsplads 1u.
Agermarken drives væsentlig i en 8 marks-drift med helbrak efter grønjordshavre, hvede, roer, byg, udlægshavre og 2 års græs.
Jordens bonitet er ler og sandmuld på lerunderlag.
Besætningen består af 26 malkekøer foruden 20 stk. ungkvæg og kalve, 1 tyr, 6 heste, 6 plage og føl samt 5 får.
Kvægbesætningen, der er af sortbroget race, vedligeholdes hovedsagelig ved eget tillæg.Søndergaard har tidligere hørt under Frijsenborg og har været i samme slægts besiddelse i mange slægtled, først som fæstegård, senere som selvejergård. Af tidligere ejer kan nævnes Peder Skriver, som overdrog den til sin søn, Rasmus Pedersen Skriver, efter hvem sønnen, Jacob Rasmussen Skriver, overtog den; efter ham har sønnen, Martinus Jacobsen Skriver, overtaget den.
Gården ligger på sin oprindelige plads inde i Tørslev by, og markerne, der ligger over et noget kiperet terræn, ligger samlede øst og vest for gården.
Hovedbygningen er opført i 1852 i grundmur ligesom laden og den vestlige længe, der byggedes i 1878; den østlige længe er opført ca. 1850 i bindingsværk. Alle bygninger har stråtage.
Søndergård var tidligere noget mindre, men den forrige ejer, Jacob Rasmussen Skriver, tilkøbte 24 Tdr. Land.
Engen ligger ved skoven og er dels overrislingseng, dels natureng. Skoven ligger umiddelbart vest for gården og har bestand af gran.
Kvægbesætningen har i flere år fået præmier i samling, ag af hestebesætningen er 2 følhopper optagne i stambog.Folketællingen 1834, Randers amt, Rougsø herred, Estruplund sogn, Tørslev, En gård.
Navn Alder Civilstand Stilling i husstanden
Rasmus Skriver 57 Gift Gårdmand
Maren Jensdatter 51 Gift Hans kone
Elisabeth Rasmusdatter 18 Ugift Datter
Jens Rasmussen 21 Ugift Søn
Rasmus Rasmussen 12 Ugift Søn
Jacob Rasmussen 9 Ugift Søn
Maren Rasmusdatter 6 Ugift Datter
Rasmus Jensen 24 Ugift Tjenestetyende


Folketællingen 1845, Randers amt, Rougsø herred, Estruplund sogn, Tørslev, En gård, 1.
Navn, Alder Civilstand Stilling i husstanden Fødested
Rasmus Pedersen, 67 Gift Gårdmand Estruplund sogn
Maren Jensdatter, 63 Gift Hans kone Holbæk sogn
Rasmus Rasmussen, 24 Ugift Søn Estruplund sogn
Jakob Rasmussen, 21 Ugift Søn Estruplund sogn
Maren Rasmusdatter, 18 Ugift Datter Estruplund sogn
Michel Jensen, 26 Ugift Tjenestetyende Estruplund sogn
Isak Sørensen, 18 Ugift Tjenestetyende Nimtofte sogn

Estruplund kirkebog:
4. december 1845 døde Rasmus Pedersen Skriver og begravet 12. december 1845 - 67u år gammel
Gårdejer i Tørslev.

Skiftet efter Rasmus Pedersen Skriver, Rougsø m.fl. Herreders Skifteprotokol 1844-1847 Fol. 203 ff:Den 31. december 1845 blev der afholdt skifte efter Rasmus Pedersen Skriver mellem enken og børnene Peder, gårdmand i Hevring, Jens gårdmand i St. Sjørup, Rasmus 24 år, Jacob 21 år, Anne Marie gift med Niels Kusk i Holbæk, Ane gift med Søren Jensen gårdmand på Holbæk mark og Maren ugift.

Samtlige sønner var til stede under skiftet, hvor Peder foruden sig selv også repræsenterede sine svogre, ligesom han var formynder for sin ugifte søster og kurator for sine 2 mindreårige brødre. Jens mødte for sig selv og for moderen.Da afdøde og hans efterladte hustru var selvejerbønder, var det dem tilladt fuldt og helt at disponere over deres ejendom, hvilket de havde gjort på den måde, at gården og besætningen samt ind og udbo "ved den førstes død skal overtages til den efterlevende ægtefælde imod som arv til den ugifte datter at udrede 200 Rdlr. og ved den længstlevendes død skal tilfalde de tvende mindreårige sønner imod at de som arv udreder til deres søskende 800 Rdlr. -De tvende myndige sønner erklærer på egne og fraværende svogres vegne, at de har modtaget lige sum, som den der er dem tillagt ved den længstlevende af forældrenes død, der er 200 Rdlr. for hver søn og 100 Rdlr. for hver datter eller 600 Rdlr."

Der hvilede ingen gæld på boet, og de 2 mindreårige sønner erklærede nu, at de var tilfredse med ovennævnte bestemmelser og derfor ikke gjorde fordring på arv efter deres far.
For at finde ud af hvilken værdi forældre havde sat gården, enedes man om, at vurdere den arv, de mindreårige sønner ved moderens død kunne tilkomme, lige med, hvad hver af deres brødre havde fået og ville få, hvilket vil sige 400 Rdlr. til hver.
Der blev således i alt til børnene tale om følgende arv:
De 4 sønner skulle hver have 400 Rdlr.
Den ugifte datter skulle ligeledes have 400 Rdlr.
De 2 gifte døtre hver 200 Rdlr.
Hvilket i alt beløb sig til 2400 Rdlr.
Ud fra dette beløb beregnede skifteretten nu hvad den skulle have for sin ulejlighed hvilket blev 70 Rdlr.
Den umyndige datters tillagte arv, 200 Rdlr., bliver at inddrage under overformynderiet, men forbliver indestående hos enken til hun bliver gift eller på anden måde rådig over sit gods uden renters svarelse, imod at hun i dets sted nyder opdragelse, klæder og underholdning, og blev for samme givet udlæg i samtlige boets ejendomme.

Samtlige tilstedeværende erklærede nu, "at de ikke havde noget imod dette skifte at erindre, ag at de ville holde skifteretten fri for ansvar og krav i anledning af dette skifte do dets behandling".
Boets samtlige ejendomme blev derpå overdraget til enken, imod at hun var ansvarlig for den derpå hvilende gæld.

FarMor
Peder Jensen SkriverAnne Marie Rasmusdatter Smed
ÆgteskabBørn
11 Okt 1805 - Maren Jensdatter Krog 11 Feb 1807 - Peder Rasmussen Skriver
26 Jan 1808 - Anne Marie Rasmusdatter Skriver
18 Apr 1810 - Anne Rasmusdatter Skriver
10 Dec 1812 - Jens Rasmussen Skriver
16 Apr 1815 - Mette Elisabeth Rasmusdatter Skriver
23 Feb 1818 - Espen Rasmussen Skriver
30 Apr 1821 - Rasmus Rasmussen Skriver
11 Mar 1824 - Jacob Rasmussen Skriver
11 Mar 1827 - Maren Rasmusdatter Skriver

Rasmus Pedersen Skriver
* 1778
† 04 Dec 1845
Peder Jensen Skriver
* 1732
† 04 Jun 1800
Anne Marie Rasmusdatter Smed
* 1751
† 01 Apr 1803
Jens Rasmussen Skriver
* 1698
† 1763


Maren Pedersdatter Marcussen
* 1705
† 1763Rasmus Jensen Smed
* 1723
† 1781


Rasmus Jensen Smeds Hustru
* 1721
† 1781
Rasmus Jensen Skriver
* 1642 - † 1712
Birgitte Pedersdatter Salling
* 1667 - † 1731

Peder Pedersen Marcussen
* 1661 - † 1742
Karen Nielsdatter
* 1672 - † 1750


- - -

- - -

Jacob Sørensen Smed
* 1696 - † 1759
Anne Marie Hansdatter
* 1680 - † 1755

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage31 Jan 2019