Laurids Nielsen
Laurids Nielsen

DatoStedKilde
Født :1669Toustrup Mølle, Dallerup sogn, Skanderborg amt-
Død :07 Okt 1740Lille mølle, Skannerup sogn, Skanderbog amtSkiftet. (1)
Begravet :10 Okt 1740Skannerup kirkegårdKirkebogen (1)

Alder : 71
Stilling : Møllefæster.

Noter : Matriklen 1688:
Røde Mølle i Granslev sogn ejes af Bidstrup Gods i Houlbjerg herred.
Landgilde 17 1/2 tdr. mel, 12 skp. byg og 12 pund smør.
Møllen har to overfaldskværne.
Rugkværnens hjul er 3 1/2 alen og stenen er 9 1/2 qvarter. Maltkværnens hjul er 3 1/4 alen og stenen er 9 qvarter.
Vand får møllen fra Granslev Mølle, hvilket fra naturens hånd giver et højt fald.
Møllen betjener 5 af godsets fæstebønder og maler desuden for kunder i Randers.

1719 - Fæster af Røde Mølle i Granslev sogn: Laurits Nielsen.

Bog: Vandmøller i Viborg amt af Kristian Vestergaard udgivet september 1975 side 50:1719 fæster af Røde Mølle er Laurits Nielsen. Hans far, som var Niels Jensen, Møller i Toustrup mølle, skildres som hoven og brøsig.
Han var gentagne gange sættedommer i Gjern herred, skønt han indrømmede, at han hverken kunne læse eller skrive.
Flyttet til Skannerup mølle.

Dallerup kirkebog:
12. juli 1733 - copuleret Laurids Nielsen og Mette Poulsdatter af Dallerup.

Bog. Vandmøller i gl. Skanderborg amt af Kristian Vestergaard udgivet 1981 side 38:
Andre henvisninger: Aarhus Stifts Aarbog 1945 side 54 og Danske Møller side 494.
13. juni 1736 - fæster Laurits Nielsen Skannerup mølle (Lillemølle), Skannerup sogn, Gjern herred, Skanderborg amt.
Den tidligere fæstemøller var Søren Andersen som senest var gift med Anna Sophie Lauritsdatter.
Besætningen består af 4 bæster, 4 køer, 4 ungnød, 6 får. Møllen er ryttergods.

Skannerup mølle (Lillemølle):
1683 Matriklen, Markbog 1178 - 2 overfaldshjul, 2 kværne, temmelig søgning
1688 Matriklen - Gammel mølleskyld 9-2 ny mølleskyld 4-2

1945 - står hans gravsten på Skannerup kirkegård og oplyser, at han var født i Ostrup (Toustrup) i 1669, da hans far og morfar var møllere i Brøndsmølle.
2012 - stenen står nu i våbenhuset til Skannerup kirke og teksten lyder, omsat til nutidsdansk:
"Herunder hviler den ærlige og nu salig mand Lauers Nielsen, barnefødt i Toustrup Mølle anno 1669, men sidst i Skannerup Mølle, hvor han også døde anno 1741 (1740 er det rigtige årstal) i sin alders 71 år.
Her hviler en ærlig mand og ligesom i dvale, for trofast man kan ej andet om ham tale, thi han oprigtig var i omgang med sin næste, derfor gud ham hertil skænket sjælens bedste".
Beskrivelse af stenen:
Såkaldt bondegravsten af granit, 176x74,5xca. 2,5 cm.
Den fordybede versalindskrift, (hvor ordene skilles efter den givne plads) er hugget på et ophøjet, hjørneafskåret midtparti på stenen, men på grund af pladsmangel fortsat forneden her udover.
I et øvre felt, markeret ved 2x4 små kvadrater, er i relief hugget et primitivt kranium over korslagte knogler og flankeret af
klumpede bladranker.
I et tilsvarende fodfelt, mellem lignende ranker, ses en alterkalk eller bæger på fod.
Stenen er nu indmuret i tårnrummets nordvæg.


Fra 1719 til 1736 - var Laurits Nielsen fæster i Røde mølle, Houlbjerg herred. Da han flyttede til Lillemølle, fik hans søn Peder fæstet i Røde mølle, hvor sønnen døde i 1749.

Skannerup kirkebog:
10. oktober 1740 - begravet Laurids Møller i Lille Mølle - 71 år gammel.

Skanderborg Rytterdistrikt. Skifteuddrag.
Laurids Nielsen i Skannerup Mølle. 2.11.1740, fol.256.E: Mette Poulsdatter. LV: Hr. Peder Fabich i Gjern, Peder Pedersen (Hougaard), der ægter. B: Lisbeth 7, Poul 5, Birthe 2. FM: Mikkel Hess skovridder i Skannerup, Jens Mogensen i Mølhauge, morbror Søren Poulsen i Dallerup. Første ægteskab med Lisbeth Mortensdatter. B: Peder i Røde Mølle på Bidstrup gods ved svigerfar Erik Lauridsen (stedsvigerfader), herredsskriver i Hadbjerg, Øllegaard g.m. Niels Jespersen i Voer Mølle på Bidstrup gods. Desuden nævnes afdødes far Niels Jensen i Tovstrup Mølle.

Skiftet efter Laurits Nielsen er dateret 2. november 1740 og er indført i Skanderborg Rytterdistrikts skifteprotokol 1738-1743, side 256.
I sin indledning indeholder skiftet, at den 2. november 1740 var der samling i boet efter afgangne Laurits Nielsen Møller, som boede og døde i Skanderup Mølle, til fremme af et skifte efter den salig mand imellem hans efterladte enke Mette Poulsdatter og hans og deres fælles børn, nemlig af hans 1. ægteskab med for længst afdøde Elisabeth Mortensdatter: 1. Øllergaard Lauritsdatter, 2. Peder Laursen, møller i Røde Mølle. Af hans sidste ægteskab med enken var der 3 børn: 1. Elisabeth Laursdatter, 7 år, 2. Poul Laursen, 5 år og 3. Dorthe Laursdatter. På sønnen Peder Laursen af 1. ægteskab på hans vegne i hans svageligheds forfald var mødt hans svigerfar: Sr. Erik Laursen, Herredsskriver i Galten-Houlbjerg og Vester Lisbjerg Herreder.

For de 3 umyndige børn af sidste ægteskab blev antaget til formyndere Sr. Nichel Hess fra Houlbjerg, Jens Mogensen af Mølhauge samt deres morbroder Søren Poulsen fra Dollerup. Enken antog som sin lavværge præsten Peter Fabich i Gjern.

Indledningsvis oplyses det, at dødsfaldet indtraf den 7. oktober 1740, og at man samme dag foretog en registrering og vurdering af boets effekter og iblandt boets mere værdifulde ting kan nævnes:
1 udpuklet sølvbæger med initialerne: Jens Andersen, møller og årstallet 1697 indgraveret, var forsynet med låg, vejede 43 lod og sattes til en værdi af 24 rdl. 3 mk., to små bægre med initialerne P.F.S.K. U.J.D.W. samt årstallet 1704 indgraveret, vejer 15 lod, 7 rdl. 3 mk., 1 do med initialerne C.F.-S.K. årstal 1697, vejer 6 lod, sat til værdi af 3 rdl. 6 sk., 1 sølvkar med navnet H.Engel og H.Dalmer, årstal 1697, vejer 8 lod og var 4 rdl. Værd. 8 små gammeldags søvskeer med runde skafter og knopper, 5 do med flade skafter, i alt vurderet til 19 rdl. Og 3 mk., 1 sølvkrus med låg, initialerne L.N.S.M. og årstal 1730, sat til 3 mk. Af kobberting var der 1 kobberkedel i grue 16 rdl. Værd, 1 kobbertønde på ½ tøndes rum, 1 liden gl. do, 1 kobberpotte og 1 fyrfad.

Af andre ting kan nævnes 1 messingmorter med jernstøder 2 rdl., 1 jernkakkelovn til 8 rdl.

Den salig mands gangklæder:
1 gl. grå klædeskjole m. vest 2 rdl., heri var der 45 sølvknapper til en værdi af 3 rdl. 4 mk. og 8 sk., 1 gl. sort kjole med vest og bukser, 2 gl. stribede brystduge, 1 grå vadmelskjole, 1 gl. blakket vest, 1 skindvest og 2 par do bukser, 3 par grå uldne strømper, et par sorte sko med gule metalspænder, 1 par sølvskospænder, 2 gammeldags forede huer, 1 hvid ulden nathue, 1 stok med en liden sølvring, 1 hat, et par gamle støvler og et par gamle skindhandsker.

Af dyr og besætning i møllens landbrug:
1 sortbrun hoppe, 10 år, 8 rdl., 1 sort hest, 9 år, 7 rdl., 1 do, 11 år, 4 rdl., 1 gl. udlevet hoppe, 4 mk., 1 sort hesteplag, 2 år, 1 rdl. 2 mk., 1 liden mærplag 1 rdl., 1 blakket ko, 3 rdl., 2 stude og 4 ungstude, 11 rdl., 14 gl. faar, 7 rdl., 4 årings do og 6 lam, 3 rdl., 9 vinterfødte svin, 6 rdl., 8 pattegrise, 1 rdl. 2 mk., 3 gl. gæs, 1 gase samt 4 unger, 1 rdl. 1 mk.

Løsørets samlede værdi var i alt 247 rdl. 1 mk. og 6 sk.

Endvidere havde boet penge til gode hos en lang række personer der på egnen, hovedsageligt beløb omkring 4-5 rdl. til gode hos ca. 12 personer.
Af større skyldnere kan nævnes Laurits Thomsen i Toustrup, der tilstaar iflg. Hans udstedte pantebrev (gældsbrev) skylder 40 rdl. i Danske Croner med påløbne renter andrager de nu 50 rdl. 2 mk., men der er afdraget herpå med 6 skpr. malt = pr. tønde 1 rdl. 1 mk. og 5 sk. Gælden er omregnet i Rigsdaler 32 rdl. 4 mk. og 8 sk.

Peder Toersen i Toustrup tilstaar at restere 3 års bondeskyld af hans påboende ½ gaard sst., 3 års i stedet for den årlige søgende 1 td. rug bliver ved den sædvanlige afgift 4 skpr. byg og 4 skpr. havre, byg i 3 år beløber sig til 12 skaar, hvilket han straks her i boet in natura leverer, hvorimod samme sterfbo føres til indtægt a skpr. byg a 1 rdl. 1 mk., 1 skp. havre 8 sk. = 1 rdl.

En anden endnu større skyldner er Laurits Poulsen i Toustrup Mølle, der i den anledning har kontrakt med den sal. mand desangående.
Dens hovedpunkt lyder:
Restancen, som Laurits Poulsen til denne tid haver pådraget sig af den halve part i Toustrup Mølle og halve selvejergaard med tilhørende hus i Toustrup, mig Laurits Nielsen tilhørende, er vurderet til 28 tdr. mel, som til næstkomm. 1ste maj skal betales til Laurits Nielsen i hans hus Lille Mølle med rede penge efter 1730 års capitals takst = 4 tdr. mel og efter hver af de følgende 6 åringers capital takster ligeledes 4 tdr., som gør bemeldte 28 tdr., hvorved al ting imellem os til fornævnte tid skal have sin rigtighed, undtagen den capital 166 rdl. 2 mk., som Laurits Poulsen efter obligation af 8. april 1733 til Laurits Nielsen er skyldig, som ikke vedkommer denne kontrakt, alene, at der nu er aftalt, at de forfaldne renter til førstkommende 1ste maj ligeledes betales.

For det andet bemeldte halvpart Selvejergaard, som Peder Toersen beboer, tillige med de to på gaardens grund staaende huse, nemlig det ved brønden og det saakaldte Rytterhus, beholder jeg, Laurits Nielsen selv og nyder den leje, afgift og rettigheder, som beboerne deraf bør svare og betale uden at jeg Laurits Poulsen mig derved i nogen måde må befatte, derimod nyder og bruger jeg Laurits Poulsen den anden halve gaard-pant og det ene ved vester byled stående hus, så at hver af os på denne måde efterdags er sin ejende part af gård og huse med dertil liggende Herlighed og Rettighed rådig.

Post 3 siger, at Toustrup Mølle, Laurits Nielsen tilhørende, overlades Laurits Poulsen og hustru til brug og besiddelse for livstid imod en aarlig afgift af 6 tdr. mel eller penge herfor efter kapitaltakst.
Kontrakten, der er dateret Høver 1ste april 1737, er medbeseglet af monsr. Niels Schielde, amtmand Trappauds fuldmægtig på Søbygaard samt Ole Sørensen Back i Laurbjerg og Jens Poulsen i Lille Mølle (Klejtrup sogn). Laurits Poulsens gældsbrev til hans kiære svoger Laurits Nielsen i Røde Mølle på de lånte 166 rdl. 2 mk. er dateret Toustrup Mølle 8. april 1733.

I boet efter afdøde Laurits Nielsen, møller, er der et endnu større værdipapir, nemlig en obligation dateret Velling den 14. april 1730 og udstedt af den fra Dansk Biografisk Leksikon biograferede fabrikant Palle Møller i samme by, der af "hans kjære svoger" Laurits Nielsen i Røde Mølle har lånt 400 rdl.(slettedaler) (2/3 værdi af en rigsdaler), der skal forrentes med 5 % p.a. Disse forfalder prompte i årene 1731, 1732, 1733 og den 12. juli 1734 får den en påtegning i Dollerup, hvori står, at Laurits Nielsen efter begæring af hovedstolen + renter har fået 233 rdl. 2 mk. af Palle Møller. Den nedskrives herefter til i alt pålydende 423 rdl. 2 mk. Senere den 7. april 1739 ses der igen at være sket forhøjelse af hovedstolen, da Palle Møllers "højtærede Ven"Laurits Nielsen i Lille Mølle har forstrakt ham med 40 rdl. og 4. mk. ved nærværelse sidstnævnte sted, altså et pålydende på 463 rdl., renterne er betalt til 1740.

I forbindelse med skiftets afholdelse indbetaler Palle Møller 104 rdl. og 1 sk. af gælden.

Efter udsættelse bliver forretningen i boet genoptaget den 2. dcember 1740 i overværelse af enken med lavværge Hr. P. Fabich i Gjern, afdødes søn Peder Laursen i Røde Mølle og svigersøn N. Jespersen i Voer Mølle samt skifterettens betjente…

Først blev afdødes svoger Laurits Poulsen i Toustrup Mølle påberåbt at fremkomme med midler til afregning imellem ham og boet, men siden det slog fejl på grund af Laurits Poulsens påkommende "svaghed" og udebliven, blev berigtigelse af mellemværendet midlertidigt udsat og henlagt. I forbindelse hermed blev fremlagt 4 synsmænds taksation og vurdering af tilstanden i Toustrup Mølle og i selvejergården samme sted, dateret 30. november 1740, og da syns- og taksationsmændene øjensynligt var påvirket til ikke at "taksere for højt" og konkluderede, at da hverken til møllen eller det halve gaardseje var skov i nogen måde, og møllen er liden og fattig i måling med vand og andet: altså kan vi ingenlunde taksere den halve mølle og halve gaardseje højere end 80 rdl. og begrundet med, at ejeren til enhver tid skal holde disse ejendomme ved lige, som det hedder, og hvad nok heller ikke var urimeligt at regne for en medvurderings omstændighed.

Det hele virker som bestilt arbejde, da man i det efterfølgende læser, at sønnen Peder Laursen og svigersønnen Niels Jespersen med hensyn til vurderingen ville betænke sig eller om de ville kræve flere mænd til samme ejendommes eftersyn, der dog overdrog deres herskabs fuldmægtig til at afgøre, om det her i syn og taksation skulle være det forblivende, og hvad der i skifterettens øjne var lig med, at de skikkede sig tilfreds med nævnte taksation og urdering.

Herefter blev i skifteretten fremlagt en skrivelse fra amtmanden i Silkeborg, Woyda, der kræver 4 rdl. for sin rejseudgift og umage for på Laurits Nielsens vegne at varetage hans salig fader Niels Jensen Møller i Toustrup Mølle hans værgemål for Niels Backs enke i Laurbjerg på skiftet efter sidstnævnte mand, men af dette krav blev kun de 3 rdl. bevilget udbetalt.
Efter lang tids udsættelse samledes man den 12. marts 1742 atter i boet efter afdøde Laurits Nielsen (Møller) for at komme til endelighed med boopgørelsen, skiftet og delingen imellem arvingerne og her oplystes bl.a., at enken Mette Poulsdatter siden sidst har ægtet hendes tiltagne lavværge Peder Pedersen fra Farre.

Én af boets skyldnere, Laurits Thomsen fra Toustrup Mølle, var mødt op og forklarede efter forudgående indkaldelse desangående, at han kun var 200 slettedaler og 2 års landgilde medskyldig af møllen (efterdi) forklarede han, når disse penge være betalt ville han være ejer af Toustrup Mølle og gården i samme by, efterdi den halve mølle ikkuns var pantsat for de 200 daler han lånte at indløse møllen med, og den bemeldte landgilde at betragte som renter af pengene. Enken og øvrige arvinger gjorde imidlertid krav på de ifølge kontrakten mellem afdøde Laurits Nielsen og skyldneren bestemte 240 rdl. og 5 mk. minus 41 rdl. og 1 mk., han i mellemtiden har betalt plus 86 rdl. (der er 3 års landgilde af Toustrup Mølle) altså i alt skyldig 285 rdl. 3 mk. og 8 sk.

Arvingerne med formyndere enedes dog om for at komme til endelighed med skiftet at reducere Laurits Poulsens gæld til boet til blot 200 rdl., og at selvejergaarden med huse i Toustrup skal overlades ham for 133 rdl. 2 mk.

Herefter kunne man foretage en opgørelse i boet, der gav en samlet indtægt på 1206 rdl. 4 mk. og 13 sk. + uvisse tilgodehavender på 34 rdl. 2 mk.

Til gengæld var der en række gældsposter, således møllens istandsættelse på i alt 199 rdl. 5 mk. og 8 sk. Stuehus og andre bygningers istandsættelse + en smule løsgæld androg 224 rdl. 3 mk. og 8 sk., og gælden kom op på i alt 424 rdl. 3 mk. og 6 sk.
Men så fandt man i boet en skrivelse fra den sal. mand, dateret 12 september 1740, altså umiddelbart før han død, hvorefter der forlods var udbetalt store beløb og kostbarheder til hans børn og arvinger.

Den af den sal. Mand efterladte skrivelse lyder således:
Anno 1740 d. 12. Sept. haver ieg Laurits Nielsen, nu boende i Skanderup Mølle, og eftersom ieg er syg og skrøbelig og formedelst Dødeligheds Skyld, haver ieg i levende Live ladet optegne udi 4 Mænds Nærværelse, hvad som mine Børn bekommet haver, nemlig som følger:
Først skaffet ieg Røde Mølle til min Søn Peder Lauritsen i god forsvarlig Stand med sin fulde besætning, levende og dødt, bestaaende af Sølv, Kobber, Messing og Tin, Seng og Sengeklæder, Ind- og Udboe, Udekorn ….150 Rdl.
Da ieg fæstet Røde Mølle til min Søn Peder Lauritsen, gav ieg til indfæstning 100 Rdl. og 1 Sølvkande til en værdi af 52 Rdl. Desforuden bekom min kiære Søn Peder Lauritsen i rede Penge 443 Rdl. og 2 mk.
Ligeledes haver min kiære Svoger Sr. Erich Lauritsen, Tingskriver i Hadbjerg bekommet 2de Fløjlsbroeseletter med Guldplader og Guldspænder udi, som var mig pantsat fra en goed Ven i Aarhus for 20 Rdl., som virkelig har given min Kone i Fæstensgave førend vi hafde Trolovelse eller Bryllup, men da han det saa hart begierendes, tillod ieg ham og det med Condition, at han betaler til min Kone de udlovede 20 Rdl.
Nock laante Penge i Randers mig var tilstaaendes, bekom begge mine Børn 300 Rdl.
Af Palle Møllers Penge bekom de begge 233 Rdl. 2 mk.
Der foruden gav ieg min kiære Datter Øllegaard Laursdatter til Udgivt og Udflyening, da hun kom i Ægteskab med Niels Jespersen i Voer Mølle rede Penge 200 Rdl.
Endvidere bekom min Datter imod Broderen en søsterlod af de 443 Rdl. 2 mk. Penge. 221 Rdl. 2 mk.
Er saa 1720 Rdl. 2 mk.
-----------
- Det ses heraf, at Laurits Nielsen var efter datidens forhold en hovedrig mand.

FarMor
Niels JensenJohanne Rasmusdatter
ÆgteskabBørn
- Lisbeth Mortensdatter Omk 1700 - Peder Lauritsen
Omk 1705 - Øllegaard Lauritsdatter
12 Jul 1733 - Mette Poulsdatter 1733 - Lisbeth Lauridsdatter
1735 - Poul Lauridsen
1739 - Birthe Lauridsdatter

Laurids Nielsen
* 1669
† 07 Okt 1740
Niels Jensen
* Omk 1640
† 1733
Johanne Rasmusdatter
* Omk 1640
-
Jens Pedersen
* Omk 1600
† Omk 1670-
-Rasmus Jensen
* Omk 1600
† Før 1681


Maren Laursdatter
* Omk 1600
† Før 1681

- - -

- - -


- - -

- - -

Jens Rasmussen
* Omk 1560 - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage31 Jan 2019